als je serieus vooruit wilt

Algemene voorwaarden

backcover omnibus

Algemeen

De lessen worden gegeven op wekelijkse basis, tenzij de student dat anders aangeeft. Er worden geen lessen gegeven tussen kerstmis en nieuwjaar en gedurende drie weken vakantie van de docent.

Inschrijving

Inschrijving vindt plaats door invullen van het inschrijvings formulier en kan gedurende het gehele jaar – indien er plaats is – plaatsvinden. Leerlingen tot 18 jaar moeten worden ingeschreven door hun ouders of verzorgers. Door inschrijving verklaart men zich akkoord met deze algemene voorwaarden. Wijzigingen in de persoonlijke gegevens dienen zo spoedig mogelijk schriftelijk te worden doorgegeven aan de school en de docent.

Plaatsing

Na ontvangst van het inschrijfformulier wordt in overleg met de leerling dan wel hun ouders of verzorgers een geschikte tijdstip gezocht op het lesrooster van de piano school. De lessen vinden plaats bij de leerling thuis dan wel op de leslocatie dan wel online via een video verbinding.

Na plaatsing is een leerling ingeschreven.

De plaatsing is geldig tot de student of de docent te kennen geeft dat de lessen stoppen. Bij die opzegging wordt een opzegtermijn van 1 maand in achtgenomen. De lesgelden zijn verschuldigd tot het einde van de kalender-maand na verstrijken van de opzeg termijn. Opzegging gebeurt per email of ontvangen bevestiging door de student van mondelinge opzegging.

Uitschrijving

Er vindt geen automatische uitschrijving plaats aan het einde van het les-jaar.

Instrument, Lesmaterialen/leermiddelen

Tenzij anders wordt afgesproken dient – ongeacht of wordt lesgegeven bij de leerling aan huis – de leerling zelf zorg te dragen voor de kosten voor lesmaterialen en leermiddelen. De docent draagt geen enkele verantwoording voor verlies, diefstal, of beschadiging van persoonlijke bezittingen van de leerling tijdens de lessen of tijdens het komen naar of verlaten van de lessen.

Proefles

Nieuwe leerlingen kunnen worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met de docent om te kijken of de leerling fysiek in staat is het instrument te bespelen. Nieuwe leerlingen kunnen – voordat zij definitief worden geplaatst – een proefles nemen. De duur van 1 proefles bedraagt 30 minuten. Voor de proefles is geen lesgeld verschuldigd.

Lessen en lesduur

De lesdag en de lestijd wordt in overleg bij de plaatsing van de leerling bepaald. De lesduur wordt in overleg met de student of diens ouder of verzorgers bepaald.

Indien een les niet gevolgd kan worden zal de student minstens 24 uur van te voren dit melden aan de docent, die zal proberen een vervangende tijd te zoeken indien dat mogelijk is. Een lestijd kan niet worden vervangen na 24 uur voor aanvang van de lestijd.

Indien een leerling niet op de afgesproken tijd verschijnt danwel aanwezig is, ook na afmelding, vervalt het recht op die les. Bij ziekte van de leerling dient u dit door te geven aan de docent. Bij afwezigheid van de leerling vindt geen restitutie van lesgeld plaats. Slechts in uitzonderlijke gevallen kan bij langdurige afwezigheid van een leerling (langer dan 4 aaneengesloten weken) op verzoek een individuele regeling getroffen worden betreffende restitutie van lesgeld of inhalen van de lessen).

Vakanties

De school is gesloten vanaf Kerstmis tot Nieuwjaar en tijdens de Paasdagen. (Goede Vrijdag, Zaterdag en 2de Paasdag). De leerlingen en docenten gaan kiezen hun eigen vakantie periode. Het schooljaar is gebaseerd op 46 weken les.

Opnamen en fotos tijdens evenementen of lessen

Fotos, videos en andere opnamen van evenementen of lessen gemaakt door de school of in opdracht van de school zijn eigendom van de school en mogen worden gebruikt in publicaties van de school en op de web-sites van de school. Indien leerling geen fotos van zichzelf geplaatst wil hebben, dan kan hij/zij dat tijdens de opnamen of het evenement in kwestie aangeven.

Afwezigheid docent

Lessen die als gevolg van onvoorziene omstandigheden en/of andere geldige redenen uitvallen, worden in de regel in overleg ingehaald. De docent verplicht zich de continuïteit van de lessen zo veel als mogelijk is te waarborgen.
Indien sprake is van een uitval van meer dan 3 lessen in een lesjaar, dan worden de lesgelden daarvoor gerestitueerd.

Lesgeldtarief en betaling van de lessen

Het lesgeldtarief voor het betreffende lesjaar wordt als zodanig vermeld op www.jouwpiano.nl.
Een wijziging van het lesgeldtarief wordt uiterlijk voor 15 juni van het nieuwe lesjaar bekend gemaakt.

Door het plaatsen van de leerling ontstaat de betalingsverplichting voor het lesgeld.

De lessen worden betaald voor de gehele kalendermaand aan het begin van die maand, tenzij de lessen uitdrukkelijk op individuele basis worden genomen. De lessen worden dan betaald aan het begin van de genomen les.

Betaling van de factuur dient plaats te vinden binnen 7 dagen na factuurdatum en is formel betaalbaar aan het begin van de maand of de dag van de eerste muziekles.

Bij het niet tijdig nakomen van de betalingsverplichting worden administratiekosten in rekening gebracht. Voor een eerste betalingsherinnering worden geen kosten in rekening gebracht, het factuurbedrag wordt met € 7,50 vermeerderd bij een tweede herinnering en bij een derde betalingsherinnering wordt het factuurbedrag verhoogd met € 22,50 .

Indien betaling van de factuur (eventueel vermeerderd met de verhoging) na betalingsherinnering uitblijft, dan wordt deze ter incasso in handen gegeven van een incassobureau. De eventuele incassokosten komen geheel voor rekening van de ouders, verzorgers of leerling.

Bij het niet of niet tijdig nakomen van de betalingsverplichting wordt het recht voorbehouden de leerling geen verdere lessen te geven tot het moment waarop het – dan – openstaande bedrag (het oorspronkelijke factuurbedrag vermeerderd met verhoging en/of de incassokosten) geheel is voldaan. Deze lessen kunnen uitsluitend in overleg met de docent en uitsluitend voor zover dat mogelijk is in hetzelfde lesjaar worden ingehaald. Restitutie van lesgeld vanwege om deze reden niet gegeven lessen vindt niet plaats. Van het recht om het lesgeld vanwege om deze reden niet gegeven lessen te verrekenen met nog ander verschuldigd (wordend) lesgeld wordt afstand gedaan .

BTW-heffing voor volwassenen

Voor volwassenen vanaf 21 jaar wordt 21% BTW over het lesgeld berekend. Leerlingen die tijdens het cursusjaar (1 augustus t/m 31 juli) de leeftijd van 21 jaar bereiken kunnen het lesjaar afmaken zonder doorberekening van BTW over het lesgeld. Wijzigingen van de Wet op de omzetbelasting worden in de lesgeldberekening doorgevoerd. In sommige gevallen kan de school voorstellen de BTW over het lesgeld voor eigen rekening te nemen.

Bij het ondertekenen van het inschrijf-formulier verklaart de ondergetekende dat kennis is genomen van deze algemene voorwaarden.

Opzeggen van de lessen

KindiKlas, Theorie- en Groepslessen zijn per kwartaal opzegbaar. Minimaal 1 maand voor verstrijken einde van het kwartaal.Comments are closed.